خدمات و فعالیت های ساتراپ آریا

 

خط مشی های شرکت مديريت زيرساختها ساتراپ آريا

 

امروزه با پيشرفت و گسترش تکنولوژي، نياز به استفاده از آن در عرصه هاي مختلف صنعتي و خدماتي به امري اجتناب ناپذير تبديل شده است، از طرفي بهره گيري از صنايع مختلف بدون استفاده از تکنولوژي نرم افزار به عنوان مکمل امري امکان ناپذير مي باشد، از اين رو امروزه صنعت نرم افزار به عنوان يکي از صنايع پايه در کليه عرصه ها محسوب مي گردد.

شرکت مديريت زيرساختها ساتراپ آريا نيز با بهره گيري از دانش متخصصين توانمند خود و شناخت نياز جامعه و بازار داخلي به اين صنعت، گام در مسير توليد نرم افزارهاي تخصصي نموده است، و اميدوار است در راستاي گسترش اين صنعت و با برطرف نمودن نياز بازارهاي داخلي و نياز سازمان ها و شرکت هاي خصوصي و دولتي، بتواند گامي بلند در پيشرفت و پيشبرد اهداف کشور بردارد.